Search
Close this search box.

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti euromotors corporation s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím provozujícím internetový obchod na webové adrese www.euromotors.cz na straně jedné (dále jen jako „Prodávající“) a fyzickou osobou, spotřebitelem, nebo podnikatelem, jako kupujícím na straně druhé (dále jen jako „Kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován prostřednictvím webového rozhraní (dále jen jako „Webové rozhraní“).

1.2.     Prodávajícím je společnost euromotors corporation s.r.o., IČ: 08580405, sídlem Zdiměřicka 2403/12, Praha-Chodov, 14900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 321387.

1.3.     Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolaní.

1.4.     Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolaní, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, zaspaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zvláštního právního předpisu.

1.5.     Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. Prodávajícího a Kupujícího, vzniklých na základě kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

1.6.     Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím- spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP ani ve smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.7.     V případě rozdílu vzniklých mezi ustanovením těchto VOP a kupní smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, má přednost text této kupní smlouvy s tím, že VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.8.     Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí.

1.9.     Kupující bere na vědomí, že pro účely úpravy jeho vztahu k Prodávajícímu se za účinné provažují VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Prodávající je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat, jakýmikoliv změnami ale nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. Kupní smlouva

2.1.     Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej klimatizačních jednotek, tepelných čerpadel a dalšího zboží, uvedeného v katalogu internetového obchodu (dále souhrnně jen jako „Zboží“).

2.2.     Internetový obchod provozovaný Prodávajícím obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji a to včetně uvedení následujících informací:

2.2.1.  Název produktu;

2.2.2.  Fotografie produktu, mohou být přitom užity i fotografie, které se mohou lišit např. v barvě produktu, pro posouzení souladu produktu s konkrétní nabídkou je vždy rozhodující textový popis zboží;

2.2.3.  Specifikace produktu dle jeho povahy;

2.2.4.  Ceny produktu- cena je vždy uvedená jako cena končená včetně DPH, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží k zákazníkovi, není-li v nabídce uvedeno jinak, přičemž nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.

2.3.     Veškerá prezentace Zboží umístěna na webovém rozhraní obchodu je nezávazná a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.

2.4.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

2.5.     Prodávající si vyhrazuje právo dodat Kupujícímu Zboží v libovolném barevném provedení, s čím Kupující souhlasí.

2.6.     Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.6.1.  Objednávaném zboží- objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu;

2.6.2.  Způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží;

2.6.3.  Informace o nákladech spojených s dodáním zboží

             (dále společně jen jako „Objednávka“).

2.7.     Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v jeho Objednávce.

2.8.     Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky, a to prostřednictvím telefonického hovoru, nebo Kupujícím zadané e-mailové adresy.

2.9.     Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká a k uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání Objednávky. Prodávající si však vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, tj. Kupující se stane vlastníkem Zboží až okamžikem zaplacení kupní ceny.

2.10.   Před uhrazením kupní ceny má Kupující právo stornovat objednávku, a to buď elektronicky nebo telefonicky. Stornování je potvrzeno doručením informačního e-mailu.

2.11.   Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady za telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Cena Zboží a platební podmínky

3.1.     Cena Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1.  V hotovosti na místě, kde Prodávající umožňuje osobní odběr Zboží;

3.1.2.  Bezhotovostně převodem na bankovní účet, který Prodávající sdělí Kupujícímu v rámci procesu Objednávky;

3.1.3.  Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

3.1.4.  Bezhotovostně platební kartou online;

3.1.5.  V hotovosti dobírkou, tam kde Prodávající umožňuje dopravu zboží prostřednictvím oprávněného dopravce.

3.2.     Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

3.3.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupná cena splatná do 48 hodin od odeslání Objednávky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy kupní cena není připsána v této lhůtě na jeho účet. Kupující je oprávněn si Zboží převzít až po úplném zaplacení kupní ceny. V případě platby bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, nebo bezhotovostně platební kartou online je Prodávající povinen odeslat Kupujícímu potvrzení o zaplacení ceny bez zbytečného odkladu, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.4.     V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

3.5.     Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6.     Je-li to v běžném obchodním styku obvyklé, nebo je-li to stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad- fakturu. Daňový doklad bude doručen se Zbožím nebo elektronickou cestou.

3.7.     Zboží zůstává do jeho úplného zaplacení a převzetí majetkem Prodávajícího.

3.8.     Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV. Dodání Zboží

4.1.     Zboží je Kupujícímu dodáno:

4.1.1.  Na adresu určenou Kupujícím v objednávce;

4.1.2.  Osobním odběrem na adrese: Edisonova 15/8, 109 00 Praha 10-Petrovice.

4.2.     Volba způsobu dodání se provádí během objednávání Zboží.

4.3.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4.     Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, a Kupující je povinen toto Zboží při dodání převzít.

4.5.     Kupující se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při přepravě, doručování a dodání Zboží, zejména uvést úplnou a správnou adresu a být k dispozici k převzetí Zásilky.

4.6.     V případě, že je z důvodů daných na straně Kupujícího nutné Zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo v Objednávce sjednáno, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem doručování.

4.7.     Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do Zásilky nemusí Kupující Zásilku od přepravce převzít. Kupující stvrzuje neporušenost Zásilky svým podpisem na dodacím listu, s tím, že na pozdější reklamaci, která by se týkala porušení obalu, nelze brát zřetel. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývajícího z obecně závazných právních předpisů.

4.8.     Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se sjednanou kupní smlouvou tak neučinil.

4.9.     Délka dodací lhůty je závislá na dostupnosti Zboží, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech je Zboží expedováno do 10 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín je uveden v e-mailu, kterým je potvrzeno přijetí Objednávky.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí Zboží, respektive ode dne převzetí poslední dodávky Zboží v případě, že na základě kupní smlouvy je dodáno několik druhů Zboží, nebo se Zboží skládá z několika částí.

5.2.     Kupující není v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit mimo jiné v následujících případech:

5.2.1.  Zboží zakoupené Kupujícím bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

5.2.2.  Zboží zakoupené Kupujícím podléhá rychlé zkáze nebo po dodání nenávratně smíšeno s jiným Zbožím;

5.2.3.  Zboží bylo dodáno Kupujícímu v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.3.     Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy zveřejněný na webových stránkách Prodávajícího. Projev o odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení Kupujícího, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu, specifikace Zboží, datum objednání a datum obdržení Zboží.  Vyplněný formulář či jinou formu odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na e-mailovou adresu Prodávajícího, nebo adresu sídla. Prodávající Kupujícímu obratem potvrdí obdržení odstoupení od smlouvy.

5.4.     Odstoupením od kupní smlouvy se tato od počátku ruší. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy je povinen vrátit obdržené Zboží a to nejpozději do 14 dnů ode dne zaslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu.

5.5.     V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupeni od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu tyto peněžité prostředky dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno a dojde tak ke snížení hodnoty Zboží, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé, pokud ke snížení hodnoty Zboží došlo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.     Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

5.7.     Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

VI. Práva z vadného plnění

6.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal(a):

6.2.1.  Že má toto Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

6.2.2.  Se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.2.3.  Zboží odpovídá jakostí nebo Provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

6.2.4.  Je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

6.2.5.  Že Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4.     Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou mělo Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (tj. převzetím Zboží), byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.5.     Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo:

6.5.1.  Na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějícího Zboží, či součástky;

6.5.2.  Na odstranění vady opravou Zboží;

6.5.3.  Na přiměřenou slevu z kupní ceny;

6.5.4.  Na odstoupení od kupní smlouvy.

6.6.     Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámeni vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení závady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího, to však neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se později ukáže jako neopravitelná.

6.7.     Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě a neoznámí ani Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo má právo odstoupit od kupní ceny.

6.8.     Nemá-li Zboží sjednané vlastnosti (uvedené v čl. 6, bod 6.2. VOP), může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží má Kupující i v případě, kdy nemůže Zboží řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu shodné vady, či z důvodu většího počtu vad. V takovém případě má pak Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

6.9.     Není-li oprava nebo výměna Zboží možná, na základě odstoupení od kupní smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.10.   Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud však Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Prodávající dodat co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží, tato volba však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího.

6.10.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí:

6.10.1.  Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

6.10.2.  Použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady;

6.10.3.  Nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;

6.10.4.  Prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

6.11.   Při dodání nového Zboží má Kupující povinnost vrátit Prodávajícímu původně dodané Zboží na jeho náklady.

6.12.   Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující tuto vadu sám způsobil.

6.13.   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Zboží v době dvaceti čtyř měsíců ode dne převzetí Zboží. Je-li na Prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží používat, použijí se ustanovení o záruce za jakost, tj. že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.

6.14.   Kupující je povinen při vrácení Zboží toto správně zabalit. Při poškození Zboží při přepravě Prodávajícímu, nemusí být reklamace či odstoupení od kupní smlouvy uznány v plné výši.

6.15.   Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace, a to elektronicky nebo telefonicky, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace Prodávajícím. Prodávající pak vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.16.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními Občanského zákoníku (zejména pak § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6.17.   Podrobnější informace o právech Kupujícího z vadného plnění upravuje Reklamační řád, které jsou dostupné zde.

VII. Ochrana osobních údajů

7.1.     Všechny informace, které Kupující při styku s Prodávajícímu uvede, jsou důvěrné a bude tak s nimi i zacházeno. Pokud Kupující nedá Prodávajícímu písemné svolení, bude Prodávající zpracovávat jeho osobní údaje pouze za účelem plnění z kupní smlouvy

7.2.     Podrobnější informace o ochraně osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údaj, které jsou dostupné zde . Tímto dokumentem pak Prodávající plní svou informační povinnost vůči Kujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/678 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího.

7.3.     Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Doručování

8.1.     Kujícímu může být doručování na elektronickou adresu Kupujícího, kterou Prodávajícímu sám Kupující sdělí.

IX. Mimosoudní řešení sporů

9.1.     Dle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má každý Kupující právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu s Prodávajícím vzniklého z kupní smlouvy.

9.2.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

9.3.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.4.     Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh Kupujícího, který je Kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

X. Kontrolní orgán

10.1.   Kontrolním orgánem, který vykonává dozor nad činností Prodávajícího je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 896, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, telefonní číslo: + 420 222 703 404, e-mail: podatelna@coi.cz, internetová adresa: www.coi.cz.

10.2.   Odpovědnou osobou ve vztahu k České obchodní inspekci, pokud se týká provozování internetového obchodu, je Prodávající.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1.   Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 4.10.2021.

11.2.   Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3.   Veškerá práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, fotkám, logu, a dalšího obsahu, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat, nebo jinak zneužívat webové stránky Prodávajícího, a to bez jeho výslovného souhlasu.

11.4.   Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takým dodatečně stane, namísto takto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení nové, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jakéhokoliv ustanovení VOP není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.5.   Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6.   Znění VOP mlže Prodávající měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.